آیین‌نامه‌ها و فرم‌ها

فرم ها

:: الگوی تهیه گزارش پایانی

:: فرم ارزیابی اولیه پیشنهاده طرح پژوهشی
:: فرم ارزیابی نهایی (داوری تطبیق) :: فرم افزایش اعتبار طرح پژوهشی
:: فرم افزودن یا حذف همکار طرح پژوهشی :: فرم پذیرش اولیه طرح پژوهشی
:: فرم تعهدنامه :: فرم تغییر عنوان یا محتوای طرح پژوهشی
:: فرم تمدید قرارداد طرح پژوهشی :: فرم حق‌التحقیق طرح پژوهشی
:: فرم داوری اولیه گزارش نهایی طرح پژوهشی :: فرم درخواست اتمام طرح پژوهشی
:: فرم درخواست پیشنهاده طرح‌ پژوهشی :: فرم گزارش پیشرفت کار طرح پژوهشی
:: فهرست فرم‌های مراحل تصویب و اجرای یک طرح پژوهشی :: فهرست مراحل تصویب پیشنهاده و گزارش پایانی طرح پژوهشی
:: شیوه نامه طرح های پژوهشی پژوهشکده  

 

:: فرم درخواست خدمات آزمایشگاهی از پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان

       :. لیست خدمات مهندسی ژنتیک

       :. لیست خدمات اسید های نوکلئیک

       :. لیست خدمات پروتئین

—————————————————————————————————————————————————————————

::  فرم پیشنهادیه طرح پژوهشی

—————————————————————————————————————————————————————————

:: آئین نامه دوره دکتری (Ph.d)