بازدید کارشناسان پژوهشکده از مزرعه موسسه برنج کشور به همراه جناب آقای دکتر نصیری