مزرعه پژوهشی

مزرعه پژوهشی:

پژوهشکده دارای مزرعه تحقیقاتی با مساحت ۳۰۰۰۰ مترمربع می­باشد که تعداد زیادی از رساله ­های دانشجوی مقطع دکتری بیوتکنولوژی و پایان ­نامه ­های مقطع کارشناسی ارشد اصلاح نباتات و زراعت انجام شده و یا در حال اجراست. این مزرعه مجهز به چاه عمیق به عمق ۸۰ متر و کانال انتقال آب به طول ۲۰۰ متر می­باشد. همچنین ساختمان دفتر مزرعه به مساحت ۹۰ متر مربع شامل:
الف- فضای اداری مزرعه تحقیقاتی به مساحت ۳۰ متر مربع دارای ۴ پرسنل و یک تکنسین
ب- فضای اتاق گرده ­افشانی (Pollination room)  ۹ متر مربع
ج- Hangar (انتظار) به مساحت ۶۰ متر مربع
د‌-  کلکسیون بانک بذر: ۲۰ متر مربع
ه- انبار به مساحت ۲۰ متر مربع
و- آزمایشگاه کنترل کیفیت برنج به مساحت ۳۰متر مربع (در حال تجهیز) می­باشد.