ترانسکریپتومیکس

آزمایشگاه ترانسکریپتومیکس

بخش ژنومیکس و ترانسکریپتومیکس در سال ۱۳۸۸ با افتتاح مجموعه آزمایشگاه‌های پژوهشکده برنج و مرکبات فعالیت خود را آغاز نمـوده است. به‌طور خلاصه، واژه ترانسکریپتومیکس به استفاده از منابع ژنومی برای شناسایی و مقایسه ژن‌های بیان شونده یک ژنوم تحت شرایط مختلف محیطی، رشدی، بافتی و تکوینی به منظور مطالعات عملکردی اطلاق می‌شود. شایان ذکر است ترانسکریپتومیکس از زمینه‌های پیشرفته علوم مرتبط با بیولوژی مولکولی بوده که ارتباط تنگاتنگی با علم ژنومیکس برخوردار است. تمرکز آن بر سنجش میزان بیان ژن‌ها با بررسی سطوح بیان رونوشت‌های RNA  بوده، از اینرو قادر است اطلاعات ذی‌قیمتی در مورد ژنوم، خانواده ژنی و عملکرد ژن‌ها فراهم آورد ضمن اینکه می‌تواند کمک بزرگی در شناسایی مکانیسم‌های مولکولی حاکم بر فرایندهای مختلف بیولوژیکی سلول ارائه نماید.

در این بخش، کاربرد ترانسکریپتومیکس در حوزه‌های مختلف بیوتکنولوژی کشاورزی نظیر بررسی پاسخ به تنش‌های زیستی و غیرزیستی، بیماری‌های انباری و شناسایی ارقام مقاوم در بیماری شناسی گیاهی مورد بررسی قرار می‌گیرد. از اعم فعالیت‌های صورت گرفته می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • اجرای پروژه آنالیز ترانسکریپتوم گیاه هالوفیت آلوروپوس لیتورالیس به روش cDNA-AFLP و RNA-seq
  • مشارکت در آنالیز بیان ژن بصورت ارائه خدمات مرتبط با Real-time PCR برای پروژه‌‌های اجرا شده یا در حال اجرا
  • ارائه خدمات در قالب پایان‌نامه‌های دانشجویی مقطع کارشناسی‌ارشد و یا دکترا
  • برگزاری کارگاه‌های متعدد آموزشی در زمینه روش های سنجش میزان بیان ژن‌ها، آنالیز بیان ژن و آشنایی با Real-time PCR