کارگاه ” روش‌های همسانه‌سازی و بیان پروتئین نوترکیب در میزبان پروکاریوتی E.coli BL21″ برگزارشد.