کتب

تاریخ انتشار

مؤلف یا مترجم 

عنوان کتاب

 جلد کتاب

ردیف

۱۳۸۹

نویسندگان:                       

دکتر قربانعلی نعمت زاده،  استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ساری و دکتر غفار کیانی،  استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اصلاح نباتات
(روش‌های کلاسیک)

جلد اول

۱

 ۱۳۸۸

ترجمه:

میرخالق ضیاء تبار احمدی، قاسم آقاجانی مازندرانی

اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 آبیاری بارانی

(سیستم متریک)

۲

۱۳۸۹

تدوین و ویرایش:

دکتر علی شاهنظری، دکتر میرخالق ضیاء تبار احمدی، دکتر محسن مسعودیان

اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

۳

 ۱۳۸۹

نویسندگان:                       

دکتر قربانعلی نعمت زاده،  استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ساری و دکتر غفار کیانی،  استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اصلاح نباتات
(روش‌های کلاسیک)

جلد دوم

۴

  ۱۳۹۰

نویسندگان:                       

دکتر رضا طباطبایی کلور، استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، زین العابدین شم آبادی، عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان و علی نجات لرستانی، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

کتاب اصول ماشینهای کشاورزی (جلد دوم)

۵

۱۳۹۰

نویسنده:

میر خالق ضیاء تبار احمدی، قاسم آقاجانی مازندرانی، علی شاهنظری

کتاب
رابطه آب، خاک و گیاه تکمیلی

۶

۱۳۹۱

نویسنده:

دکتر حمید امیرنژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

کتاب اقتصاد منابع طبیعی

(چاپ دوم با تجدید نظر کلی)

۷

۱۳۹۴

نویسنده:

دکتر رافالو گارفالو
مترجمین:
دکتر قربانعلی نعمت زاده
مهندس امیر علی کلیایی
مهندس علی شمس

میکروجلبک ها و تولید پایدار سوخت زیستی

۸

۱۳۹۶

نویسندگان

دکتر فرهاد حبیب زاده

دکتر همت اله پیردشتی

دکتر سید علی محمد مدرس ثانوی

دکتر سید خلاق میرنیا

 ریشه گیاه

رشد، کارکرد و برهم کنش با خاک

۹