کشت بافت

آزمایشگاه کشت بافت

 کشت بافت و سلول گیاهی به همراه روش‌های مهندسی ژنتیک از ارکان مهم فناوری زیستی به‌عنوان یکی از علوم پیشرفته دنیا به شمار می‌آیند. با علم به این موضوع که هر یک از سلول‌های گیاهی تمایز نیافته توانایی تبدیل شدن به گیاه کامل را دارند، دریچه‌ای تازه پیش روی دانشمندان و محققان علوم زیستی گشوده شد، به نحوی که در مقایسه با روش‌های اصلاح سنتی گیاهان، تسریع قابل ملاحظه‌ای در مدت زمان اجرای برنامه‌های اصلاحی به وجود آمد و امکان انجام تلاقی‌های بین جنسی را نیز فراهم نمود. علاوه بر این نگهداری ذخایر توارثی، تولید گیاهان عاری از ویروس و تولید گیاهان هاپلوئید از جمله کاربردهای مهم دیگر کشت بافت و سلول گیاهی می‌باشند. روش‌های کشت بافت مبتنی بر دو مرحله تمایززدایی و تمایزیابی است که انجام هر یک از این مراحل به شرایط خاصی نیاز دارد و باید در محیطی عاری از هرگونه آلودگی صورت پذیرد که گاه باعث افزایش هزینه تولید می‌شود. با این وجود مراکز تولیدی سالیانه میلیون‌ها نهال و گیاه مختلف را از طریق روش‌های ریزازدیادی به بازار عرضه می‌کنند و فرآورده‌های زیستی متعددی نیز با استفاده از روش‌های کشت بافت تولید می‌شوند.

               

لیست دستگاه‌های آزمایشگاه کشت بافت

ردیفنام دستگاهمدلشرکت سازندهتعداد
۱ترازوی ۰۱/۰ گرمTE1502SSartorius۱
۲ترازوی۱/۰ میلی گرمTe124SSartorius۱
۳شعلهFirboyplusIBS۱
۴PHمترPB11Sartorius۱
۵اتوکلاو۱۲۱Dایران تولید۱
۶هودJTLHCIJal tajhiz۱
۷شیکرJSOS500JSR۱
۸شیکر انکوباتورJTSL20Jal tajhiz۱
۹الکتروفورزVELP۱