آنزیم‌ها

بیان و خالص‌­سازی آنزیم Taq DNA polymeraseبه‌منظور استفاده در آزمایش‌­های بیولوژی مولکولی
آنزیم فوق یکی از پرکاربردتریــن مواد در تحقیقات ژنتـــیک مولکولی بوده و تأمین نیازهای آزمایشگاه‌ـ­ها عمدتا از طریق واردات صـورت مـــی‌­­پذیرد.
آنزیم فوق در پژوهشــــکده تولید و خالص­‌ســـازی شده و کارایــــی آن اثبات شده است و آماده برای فروش می‌­باشد.
تولید آنزیم Tth با کارکرد دوگانه (bifunctional)
Tth DNA polymerase نـوعی آنـزیــم مقـاوم در بـرابــــر دمـا بـوده و بـا وزن مـولـکـولی ۹۴ کیـلو دالـتون از باکـتری Thermus Thermophilusجداسازی می‌­شود. فعالیت بیولوژیکی این آنزیم با تغییر کوفاکتور تغییر می‌­کند. با استفاده از منیزیــم قابلیت  Polymeriationو با استفاده از منگنز قابلیـــت  Reverse Trancecriptaseرا خواهد داشت و آمـاده بـرای فـروش می­‌باشد.
تولید ترایزول
ترایزول توسط شرکــت‌­های متعدد خارجــی تولید شده است و عمـده هزینه استـخراج RNA را بـه خود اختصاص می‌دهد. ترایزول تولیدی پژوهشـکده با انواع خارجی آن مقایسه شــــده و کارایی آن به اثبـــات رسیـده است وآمــاده فـــروش می­‌باشد.
تولید آگار از جلبک Gracilaria gracilis  حاشیه جنوبی دریای خزر
آگارهای تولید شده در سطح جهان عمدتاً در کشورهـای شرق دور تـولید می‌­شوند و معرفی جلبک بومی دریای خزر بعنوان منبعی جدید می­تــواند راهگشای تولید آینـــده آن باشد. کاربــــــرد آگار در آزمایشـگاه‌­های زیستی و صنایع مختـلف می‌­باشد.
استحصال و فرآوری کیتوزان از گاماروس (Pontogmmarus maeoticus) دریای خزر 
گاماروس بومی دریای خزر، اولین بار به عنوان منبع تولیـــــد و خالص­‌سازی کیتوزان مورد استفاده قرار گرفته و کیتوزان حــاصله نیز با روش‌­های متــــعدد بیوشیــــمیایی مشخص شده است. کیتوزان تولیدی در صنایع مختــــلف کشاورزی و پزشکی کاربرد خواهد داشت و در حال حاضر مراحل پایانی ثبـت اختراع در دست اقدام می­‌باشـد.