بازدید کارشناسان پژوهشکده از مزارع نمونه روشن و شهریار در شهرستان میاندرود (روستاهای پلنگ آزاد و طبقده)