بیولوژی مولکولی و مهندسی ژنتیک

گروه پژوهشی بیولوژی مولکولی و مهندسی ژنتیک

گروه پژوهشی بیولوژی مولکوولی و مهندسی ژنتیک با هدف کامل سازی روش های کلاسیک بهنژادی و نیز تولید علم در زمینه مکانیزهای مختلف دخیل در رشد و نمو و متابولیسم موجدات زنده تأسیس شده است. در این گروه تحقیقات پایه و کاربردی در زمینه‌های فیزیولوژی مولکولی، ژنومیکس، ترانسکریپتومیکس، موجودات تراریخت، مارکرهای مولکولی با هدف نهایی ابداع راهکار‌های جدید و نیز رفع مشکلات موجود انجام می‌شود. مهمترین اهداف گروه به شرح ذیل می‌باشد:

۱-مطالعه و تولید پروتئین‌های نوترکیب کاربردی در سیستم‌های بیانی پروکاریوتی و یوکاریوتی

۲-مطالعات جامع برهم کنش گیاه و پاتوژن و معرفی ژن‌های عمومی ایمنی زا و القاگرهای مقاومت

۳- مطالعات تکاملی و فیلوژنتیک گیاهان با هدف معرفی منابع ژنتیکی و به‌نژادی

۴- مهندسی ژنتیک گیاهان، قارچ‌ها و گلسنگ‌ها جهت مقاصد مطالعاتی و کاربردی

۵- ارزیابی میکروارگانیزم‌های بومی برای تولید و عرضه آنزیم‌‌های پرمصرف آزمایشگاه‌های علوم زیستی

۶- ارزیابی ریز جلبکهای بومی برای تغذیه دام و آبزیان، تولید کود و مواد باارزش کشاورزی، داروئی و صنعتی

۷- تولید و تجاری سازی بیوسایدها با بررسی ذخایر گیاهان داروئی منطقه و متابولیت‌های ثانویه آن‌ها

۸- شناسایی میکروارگانیسم‌های دارای قابلیت‌های ویژه نظیر مقاومت به شوری، اندوفایت‌ها، آنتاگونیست‌ها، هیپوویرلانت ها و ارزیابی‌‌های علمی آنها

۹-شناسایی و ثبت میکروارگانیسم‌های تقویت کننده رشد گیاهان (PGRP) جهت استفاده در محصولاتی نظیر برنج، مرکبات، سبزی و جالیز و درختان میوه مناطق شمال کشور با دیدگاه کاهش مصرف کود و مواد شیمیایی