تفاهم نامه

تفاهم نامه­ ها

پژوهشکده ژنتیک  زیست ­فناوری کشاورزی طبرستان     

شرکت تعاونی پیشگامان طرح تنفس جنگل وطناء

موضوع :  تولید و فروش گل و گیاه زینتی و داروئی گلخانه هیدروپونیک پژوهشکده

پژوهشکده ژنتیک  زیست ­فناوری کشاورزی طبرستان     

دانشگاه محقق اردبیلی

توسعه همکاری علمی و آموزشی و پژوهشی بین پژوهشکده و دانشگاه

پژوهشکده ژنتیک  زیست ­فناوری کشاورزی طبرستان     

مؤسسه آموزش عالی ثنا

استفاده مطلوب از ظرفیتها و توانمندی های علمی جهت اجرای پروژه های مشترک

پژوهشکده ژنتیک  زیست ­فناوری کشاورزی طبرستان     

پژوهشکده اکوسیستم های خزری

انجام پروژه های تحقیقاتی و دوره های آموزشی مشترک و استفاده از خدمات آزمایشگاهی و کارگاه های با در نظر گرفتن کلیه امکانات طرفین

پژوهشکده ژنتیک  زیست ­فناوری کشاورزی طبرستان     

شرکت زیست پویش تسنیم طبرستان

تولید کودهای زیستی دانش بنیان

پژوهشکده ژنتیک  زیست ­فناوری کشاورزی طبرستان     

پارک علم و فناوری خراسان شمالی

استفاده مطلوب از ظرفیتها و توانمندی های علمی جهت اجرای پروژه های مشترک

پژوهشکده ژنتیک  زیست ­فناوری کشاورزی طبرستان     

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی

اجرای طرح های تحقیقاتی کاربردی در حوزه دانه های روغنی و انجام قراداد های پژوهشی

پژوهشکده ژنتیک  زیست ­فناوری کشاورزی طبرستان     

هسته فناوری در مرکز رشد واحد های فناوری طبرستان

ایده محوری ” اصلاح و تولید بذر خالص و هیبرید برنج و تجاری سازی انها”

پژوهشکده ژنتیک  زیست ­فناوری کشاورزی طبرستان     

انجمن برنج ایران

استفاده مطلوب از ظرفیتها و توانمندی های علمی جهت اجرای پروژه های مشترک

پژوهشکده ژنتیک  زیست ­فناوری کشاورزی طبرستان     

معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور

استفاده مطلوب از ظرفیتها و توانمندی های علمی جهت اجرای پروژه های مشترک

پژوهشکده ژنتیک  زیست ­فناوری کشاورزی طبرستان     

مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

استفاده مطلوب از ظرفیتها در جهت انتقال دانش و فناوری

پژوهشکده ژنتیک  زیست ­فناوری کشاورزی طبرستان     

پزوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران

استفاده مطلوب از ظرفیتها و توانمندی های علمی جهت اجرای پروژه های مشترک

پژوهشکده ژنتیک  زیست ­فناوری کشاورزی طبرستان     

شرکت زیست پایدار گستر کوفا مستقر در پارک علم و فناوری مازندران

استفاده مطلوب از ظرفیتها و توانمندی های علمی جهت اجرای پروژه های مشترک

پژوهشکده ژنتیک  زیست ­فناوری کشاورزی طبرستان     

مرکز رشد واحد های فناوری طبرستان

کمک به استقرار واحد های تحقیق و توسعه فناوری جهت تجاری سازی در مرکز رشد

پژوهشکده ژنتیک  زیست ­فناوری کشاورزی طبرستان     

شرکت کشت و صنعت پارس جوانه طبرستان

اجرای پروژه های پژوهشی مشترک در قالب فعالیت های پژوهشی

پژوهشکده ژنتیک  زیست ­فناوری کشاورزی طبرستان     

مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور

ایجاد زمینه های لازم برای گسترش نهضت تولید علم، بسط و توسعه اختراعات و نوآوری ها

پژوهشکده ژنتیک  زیست ­فناوری کشاورزی طبرستان     

سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان گلستان

اجرای پروژه های پژوهشی مشترک در قالب فعالیت های پژوهشی

پژوهشکده ژنتیک  زیست ­فناوری کشاورزی طبرستان     

مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز

استفاده مطلوب از ظرفیتها و توانمندی های علمی جهت اجرای پروژه های مشترک