فیتوشیمی

 آزمایشگاه شیمی تجزیه

خدمات آزمایشگاهی قابل ارائه:

 

  •  جمع‌آوری، شناسایی و آماده‌­سازی نمونه‌­های گیاهی جهت آنالیز متابولیت‌های ثانویه
  •  عصاره‌­گیری و اسانس‌­گیری با استفاده از روش‌های مختلف از جمله سوکسله و کلونجر
  •  استخراج و ارزیابی کیفیت و کمیت روغن در نمونه‌­های گیاهی و آنالیز اسید­های چرب با استفاده از روش‌های کروماتوگرافی
  • سنجش فعالیت‌های آنتی اکسیدانی با استفاده از روش FRAP و  DPPH
  • سنجش فعالیت آنزیم پراکسیدازPODآنزیم سوپراکسیددسموتاز (SOD) و آنزیم کاتالاز (CAT) و …