زراعت و اصلاح برنج

گروه پژوهشی زراعت و اصلاح برنج

برنج مهمترین محصول زراعی استان مازندران است که سطح زیر کشت بالایی را به خود اختصاص داده و حجم بالایی از گردش اقتصادی استان را به خود اختصاص داده است. با وجود موسسات تحقیقاتی متعدد در زمینه برنج و دستاوردهای ارزشمند آنها، اهمیت راهبردی این محصول و حجم بالای واردات در سال‌های اخیر موجب شد گروه پژوهشی زراعت و اصلاح برنج پژوهشکده با هدف هم افزایی و پیشبرد بهتر تحقیقات مرتبط با برنج تاسیس شود. مهمترین اولویت‌های پژوهشی گروه زراعت و اصلاح برنج پژوهشکده به شرح ذیل است:

۱- ارزیابی لاین ‌های برنج حاصل از پرتودهی ارقام با اشعه گاما جهت انتخاب لاین های زودرس و پاکوتاه با کیفیت و عملکرد مطلوب

۲- ارزیابی مقدماتی لاین‌ های برنج متحمل به تنش شوری و خشکی

۳- شناسایی و جداسازی ژن ‌های اعاده ‌کننده باروری برای استفاده در برنامه تولید برنج هیبرید

۴- اریابی مزرعه‌ای میکروارگانیسم‌های قارچی و باکتریایی دارای ویژگی‌های مفید

۵- بررسی و ارزیابی تعامل میکروب-گیاه و کمی‌‌سازی این‌ روابط به کمک مدل‌های ریاضی (جنبه‌های مولکولی، فیزیولوژیکی و زراعی)

۶- ارزیابی قابلیت القای مقاومت به تنش‌های محیطی، بیماری و یا آفات توسط میکروارگانیسم های محرک رشد

۷- ارزیابی اثر میکروارگانیسم های محرک رشد بر وضعیت تغذیه گیاهان و استفاده از مدل‌های ریاضی برای توصیف این روابط (جنبه‌های مولکولی، فیزیولوژیکی و زراعی)

۸- بررسی روش های فرمولاسیون میکروارگانیسم های محرک رشد به‏عنوان کود زیستی و ارزیابی آن در شرایط کنترل‌شده و مزرعه‌ای از طریق مدل‌های شبیه‌سازی زراعی

۹- بررسی واکنش گیاهان در پاسخ به تغییرات محیطی و مدل‌سازی آن

۱۰- معرفی مدل‌های کاربردی در حوزه فیزیولوژی گیاهان زراعی

۱۱- انجام مطالعات پایه‌ای جهت تولید بذور با کیفیت بالا در گیاهان زراعی