میکروبیولوژی

آزمایشگاه میکروبیولوژی

 میکروبیولوژی علم مطالعه میکروارگانیسم‌ها در آزمایشگاه است. میکروارگانیسم‌ها شامل باکتری‌ها، قارچ­‌ها و اکتینومیستهایند که به‌عنوان بخشی از دنیای زنده نقش‌های مهمی در اکوسیستم‌های مختلف دارند. تنوع موجود در دنیای میکروارگانیسم‌ها زمینه مطالعه آن‌ها در سطوح مختلف و بهره‌گیری علمی و عملی را فراهم کرده است. آزمایشگاه میکروبیولوژی با جداسازی، شناسائی و مطالعه میکروارگانیسم‌ها در سطح ژنومیکس، پروتئومیکس و متابولومیکس می‌تواند زمینه تولید محصولات متعددی را که ارزش اقتصادی دارند، فراهم نماید.