پاره وقت

اعضای هیئت علمی پاره وقت پژوهشکده

Curriculum Vitae مقطع و گرایش تحصیلی اعضای هیئت علمی پاره وقت تصویر ردیف
CV
دکتری – بیماریهای مایکوپلاسمایی
حشمت اله رحیمیان ۱
CV
دکتری – بیوتکنولوژی کشاورزی
ناد علی بابائیان جلو دار ۲
CV
دکتری- اصلاح نباتات
(گرایش بیوتکنولوژی گیاهی)

سید کمال کاظمی تبار

۳
CV
دکتری – بیولوژی مولکولی گیاهی
حمید نجفی زرینی ۴
CV
دکتری – اصلاح نباتات

غلام علی رنجبر

۵
دکتری – فیزیولوژی مولکولی سلولی
حسین مرادی ۶
CV
دکتری – سیستماتیک گیاهی
سید حسن زالی ۷
CV دکتری- بیماری شناسی گیاهی محمد علی تاجیک ۸
CV
دکتری – بیوتکنولوژی
محمد زمان نوری دلاور ۹
CV
دکتری – فیزیولوژی مولکولی گیاهی
مسعود سلطانی ۱۰
CV
دکتری – ویروس شناسی مولکولی و زیست شناسی سلولی­ 
غلامرضا احمدیان ۱۱
CV
دکتری-  بوتانی گرایش فیزیولوژی گیاهی
فواد مرادی ۱۲
CV
دکتری – فیزیولوژی مولکولی
حسین عسگری ۱۳
CV دکتری- خاکشناسی

 محمد علی بهمنیار

۱۴
CV دکتری –  باغبانی

 حسین صادقی

۱۵
CV دکتری – بیوشیمی

فاطمه مرادیان

۱۶
CV دکتری –  بیماری شناسی گیاهی دکتر صفر علی مهدیان ۱۷
CV دکتری – ماشین آلات دکتر رضا طباطبائی ۱۸
CV دکتری – هواشناسی دکتر محمود رائینی ۱۹