معاون

معاون پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان

 دکتر علی دهستانی

:: محل اشتغال:

ساری- کیلومتر ۹ جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان

شماره تلفن:  ۰۱۱۳۳۶۸۷۷۴۷ شماره نمابر:  ۰۱۱۳۳۶۸۷۷۴۷